ทำเนียบกรรมการ

 รายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 8 (ดำรงตำแหน่งปี 2562-2564)

1. นายณัฐ จรัญวัฒนากิจ                         นายกสมาคมฯ                    บริษัท เพทแพคส์ จำกัด

2. นายนันทพล ตันติวงศ์อำไพ                  อุปนายกสมาคมฯ                บริษัท เอมส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

3. นายวรพัทธ์ อัครกุลไกรเลิศ                   กรรมการ                          บริษัท เอส แอนด์ เอ โกลบอล จำกัด

4. นายวรวรรธน์ ธนรัตน์ภินันท์                   กรรมการ                          บริษัท พี.ยูนีไทย จำกัด

5. นายแซมมัว ฟุค ซุง ชู                          กรรมการ                          บริษัท โกลเด้น เอส เอ็ม อี เทรดดิ้ง จำกัด

6 .น.สพ.ดนัย เพียรจริง                           กรรมการ                           บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด

7. นายโชติดนัย เตชะพงศ์วรชัย                กรรมการ                           บริษัท พรฤกษ์ จำกัด

8. ส.พญ.วิภา ธิติคุณากร                         กรรมการ                           บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด

9. น.ส.นลินี  วิเศษวงศ์สหกิจ                   กรรมการ                           บริษัท เทคนิคเพ็ท ประเทศไทย จำกัด

10. น.ส.มะลิวัลย์ คุรุเวฬุกรณ์                   กรรมการ                           บริษัท โรงงานฟอกหนังคุรุ จำกัด

11. น.สพ. ศรัณย์  ชาติยานนท                 กรรมการ                           บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด

12. นายวชิรพล  สินธวถาวร                     กรรมการ                           บริษัท เดอะ โพชั่น เมคเกอร์ จำกัด

13. นายเกรียง แต้มชัชวาลย์                     ที่ปรึกษาฯ                         บริษัท อินเตอร์ พี เอส จำกัด 

14. น.สพ.เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ            ที่ปรึกษาฯ                         บริษัท เวท เรคคอมเมนด์ จำกัด

15. นายเฉลิมพล บุญคุ้มสวัสดิ์                  ที่ปรึกษาฯ                         ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์กรุ๊ป

16. นางสาวสิริญาพัทธ์ เทียนรุ่งศรี            ที่ปรึกษาฯ                          บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัดVisitors: 54,263