นโยบาย

นโยบายสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย

แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2546 ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 1. องค์กร
  - เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลตลาดสัตว์เลี้ยงและ ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงที่สามารถอ้างอิงและเชื่อถือได้
  - เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจให้กับสมาชิกของสมาคมฯ โดยเท่าเทียมกัน
  - ประสานความสามัคคีในมวลหมู่สมาชิก และเป็นตัวแทนของสมาชิกในการเจรจาทำข้อตกลงหรือต่อรองกับภาครัฐ องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขจัดปัญหาและอำนวยประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของสมาชิก
 2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง
  - ส่งเสริมให้มีการผลิต การนำเข้า การจัดจำหน่าย การค้าผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจรรยาบรรณ
  - สนับสนุนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง
 3. สังคม
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปเห็นถึงประโยชน์ของการมีสัตว์เลี้ยง และ มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสมถูกต้อง เพื่อเป็นการลดสาเหตุของปัญหาทางสังคม เช่น การทิ้งสัตว์เลี้ยง อันตรายที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงที่ดุร้าย เยาวชนติดยาเสพติด
  - ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง
Visitors: 88,294