กรมปศุสัตว์

เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการอาหารสัตว์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าตรวจสอบอาหารสัตว์ก่อนการส่งออก

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบอาหารสัตว์ก่อนการส่งออก เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

Visitors: 88,289