ทำเนียบกรรมการ

ทำเนียบกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 9 (ดำรงตำแหน่งปี 2564-2565)

1. นายวรพัทธ์ อัครกุลไกรเลิศ  นายกสมาคมฯ  บริษัท เอส แอนด์ เอ โกลบอล จำกัด

2. นายนิติพงศ์ เลาหวิศิษฏ์  อุปนายกสมาคมฯ  บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด

3. นายวรวรรธน์ ธนรัตน์ภินันท์  กรรมการ  บริษัท พี.ยูนีไทย จำกัด

4. นายแซมมัว ฟุค ซุง ชู   กรรมการ  บริษัท โกลเด้น เอส เอ็ม อี เทรดดิ้ง จำกัด

5. น.สพ.ดนัย เพียรจริง  กรรมการ  บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด

6. น.ส.มะลิวัลย์ คุรุเวฬุกรณ์  กรรมการ  บริษัท โรงงานฟอกหนังคุรุ จำกัด

7. นายวชิรพล สินธวถาว  กรรมการ  บริษัทเดอะ โพชั่น เมคเกอร์จำกัด

8. นายฉัตรชัย เลิศวิวัฒน์กุล  กรรมการ  บริษัท เอส.ไอ.พี. สยามอินเตอร์แปซิฟิค จำกัด

9. นางสาวนุจรินทร์ จินตนสถิตย์  กรรมการ  บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด

10. นางสาวชญาภัช ทวีทวากร  กรรมการ  บริษัท เวท เรคคอมเมนด์ จำกัด

11. น.ส.นลินี วิเศษวงศ์สหกิจ  กรรมการ  บริษัท เทคนิคเพ็ท ประเทศไทย จำกัด

12. นายเกรียง แต้มชัชวาลย์  ที่ปรึกษาฯ  บริษัท อินเตอร์ พี เอส จำกัด

13. น.สพ.เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ  ที่ปรึกษาฯ  บริษัท เวท เรคคอมเมนด์ จำกัด

14. นายเฉลิมพล บุญคุ้มสวัสดิ์  ที่ปรึกษาฯ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์กรุ๊ป

15. นายนันทพล ตันติวงศ์อำไพ   ที่ปรึกษาฯ  บริษัท เอมส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

16. นางสาวสิริญาพัทธ์ เทียนรุ่งศรี  ที่ปรึกษาฯ  บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด

17. นายณัฐ จรัญวัฒนากิจ  ที่ปรึกษาฯ  บริษัท เพทแพคส์ จำกัด